Звіт про стратегічну екологічну оцінку

детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області

 

Оноківці  2018

 

 

ЗМІСТ

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування 3
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 7
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 13
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 17
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування 18
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 20
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 21
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 25
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 25
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності) 26
11. Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію 26

 

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Документ державного планування (містобудівна документація) – проект детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня»,  ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» вступив  в дію 12.10.2018 року.

Проект детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області виконано на замовлення виконавчого комітету Оноківської сільської ради згідно рішення Оноківської сільської ради  на основі завдання на проектування розробленого у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування  та  забудова  територій».

При проектуванні враховані вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1-15:2012 « Склад та зміст генерального плану населеного пункту» , ДБН В.2.3-5-2001 « Вулиці та дороги населених пунктів» ,

ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів  (наказ №173 від 19.06.96).

Проект детального плану території с.Оріховицяур. «Березини», р.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невицька дорога», ур.«Балоглаз»,   ур.«Теметів», ур.«Мухониви» розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектних період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний  план села передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

 • обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності

забудови та іншого використання територій;

– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

– формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

– оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні,природоохоронні та інші обмеження їх використання.

– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинністьі тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування.

Відповідно до загальної концепції генерального плану село розвиватиметься як перспективний населений пункт.

В адміністративному відношенні село Оріховиця залишається одним із населених пунктів Оноківської сільської ради Ужгородського району.

У системі культурно-побутового обслуговування село Оріховиця частково відіграватиме роль первинного центру, що включає об`єкти повсякденного обслуговування сіл сільської ради.

Пропозиції щодо територіального розвитку села Оріховиця передбачають розширення межі населеного пункту. Оскільки на даний час існуючі межі населеного пункту розчленовані та відокремлені одна від одної, існуючі промислові, сільськогосподарські підприємства знаходяться за межами населеного пункту, що спричиняє недоотримування фінансування у сільський бюджет, немає вільних територій для розбудови, залучення інвесторів, надання земельних ділянок у власність.

Детальний  план розроблений на розрахунковий термін до 2036 року.

Термін дії детального  плану – безстроковий.

Затверджений Оноківською сільською радою проект буде являтися основним документом, що визначає подальший розвиток території.

 

Підставою для розробки детального плану села були :

 • Рішення Оноківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської
 • області від 09 лютого 2018 року;
 • Завдання на проектування;
 • Вимоги щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови с.Оріховиця Ужгородського району, складених начальником управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА;
 • Вимоги щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови с.Оріховиця Ужгородського району, складених начальником відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації;
 • Пропозиції Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, Ужгородського міжрайонного управління водного господарства;
 • Матеріалів Відділу Дерземагенства в Ужгородському районі;
 • Схема планування території Закарпатської області» (НДІ “Діпромісто” м. Київ, 2008 р
 • Схема землекористування Оноківської сільської ради М 1:10000;
 • Генеральний план с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області частково суміщений з детальним планом території розроблений ТОВ «СМАРТТАУН», та затверджений 22 грудня 2017р.
 • Калька контурів Оноківської сільської ради.
 • Матеріали аерофотозйомки;
 • Анкетні дані надані Оноківської сільською радою;
 • Матеріали фотофіксації;
 • Топогеодезичне знімання м 1: 5000, розроблене ДП “Закарпатгеодезцентр” в 2016 році.

Техніко – економічні  показники  детального  плану

№п/п                Показники В  межах  кварталів
   1 Загальна  площа  детального  плану 280¸0га
   2 Територія  сонячних  електростанцій            56,17га
3 Територія  існуючого  садівництва            33,4га
   4 Територія  садівництва,  що  проектується            70,4га
   5 Рекреаційна  –  громадська  територія            6.97га
   6 Ліси            87,9га
   7 Інші  території            22,9га

 

 

 

 1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Село Оріховиця є населеним пунктом Оноківської сільської ради Ужгородського адміністративного району Закарпатської області розташоване на віддалі близько 9 км від районного та обласного центру – м. Ужгород. Окрім села Оріховиця до складу Оноківської сільської ради входить село Оноківці.

Оноківська сільська рада розташована на сході від обласного центру – м.Ужгород. Завдяки невеликим відстаням до великих населених пунктів с.Оріховиця займає вигідне географічне розташування тому можна зробити висновок про перспективність розвитку села Оріховиця у вигляді доповнюючого населеного пункту Оноківської сільської ради та рекреаційного осередку м. Ужгород. До села Оріховиця веде автомобільна дорога районного значення С 071221 Оноківці-Оріховиця, що сполучає його з іншими населеними пунктами Оноківської сільської ради та міжселенними центрами розселення.

Оноківська сільська рада межує :          із заходу – із землями державного кордону із Словаччиною;з півночі – із землями Невицької сільської ради Ужгородського району;         із сходу – із землями Худлівської та с.Ярок Баранинської ОТГ Ужгородського району;з півдня – із землями Баранинської ОТГ  Ужгородського району та землями Ужгородської міської ради.

Площа, яку охоплює проектована територія складає 581,74 га.

На проектованій території проживає близько 600 осіб.

Село Оріховиця межує :

–      з півночі – із землями Невицької сільської ради Ужгородського району;

–      з півдня – із землями Баранинської ОТГ  Ужгородського району;

–      із заходу – із землями села Оноківці Оноківської сільської ради Ужгородського району та річкою Уж;

–      із сходу – із землями спеціального призначення Оноківської сільської       ради Ужгородського району.

Території села являє собою горбисту поверхню з абсолютними відмітками 127-350м, нахил поверхні – на південний захід. Село Оріховиця знаходиться в центральній частині земель сільської ради на схід від села Оноківці і займає долину струмка Сімони та інших струмків. Сполучення села Оріховиця з Ужгородом здійснюється маршрутними таксі та автобусами.

 

Опорним і довідковим  матеріалом для розробки детального плану стала «Схема планування території Закарпатської області» (НДІ “Діпромісто” м. Київ, 2008 р).

На даний час містобудівна документація для села Оріховиця представлена генеральним планом с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області частково суміщений з детальним планом території, затверджена 22 грудня 2017 р.  Рішення даного детального  плану не в повній мірі враховували наявні вже на той час права на майно та нерухомість та пропонували завідомо мало реальні містобудівні рішення. В зв’язку з цим, більшість рішень та положень даного генерального  плану за час його дії виконані не були. До виконаних рішень генерального  плану можна віднести частину планування територій житлової забудови та вулично-дорожної мережі. Орієнтовний загальний відсоток реалізації попереднього генерального плану – 70%.

Всі інші планувальні документи (детальних кварталів забудови, містобудівні обґрунтування), що розроблялись протягом останніх 15 років охоплювали лише окремі частини села або локальні групи забудови.

Сучасна планувальна структура Оноківської сільської ради характеризується розвитком вздовж основних планувальних осей на території, а саме: р. Уж, струмок Сімони та ряду інших струмків, дериваційного каналу, автодороги районного значення С 071220 Оноківці-Оріховиця та обласного значення О-07-12-01 Ужгород-Самбір-Львів.

При цьому основною віссю розвитку села Оріховиця є автомобільна дорога С 071220, яка в одночас є головною вулицею села. Село Оріховиця розвивається вздовж головної вулиці та ряду відгалуджень від неї.

Село сформоване кількома масивами територій садибної житлової забудови, які формуються вздовж головної вулиці. Чітко вираженого центру села немає, оскільки на даний час воно не є головним населеним пунктом сільської ради. Території громадських об’єктів представлені розчленованими ділянками для школи, церкви, клубу, фельдшерсько-акушерського пункту та ряду магазинів вздовж центральної вулиці села.

Рекреаційні території представлені існуючими дачними масивами в північній та південній частинах села.

Виробничі території представлені невеликим занепадаючим підприємством (електро-технічний завод) у східній частині села та фермерськими господарствами (кролеферма, склади сільськогосподарської продукції) у північній частині села. За межами території проектування знаходиться кар’єр гірських порід, що впливає на територію населеного пункту.

Решта території села сформована територіями сільськогосподарського призначення (ділянки для ведення ОСГ, городи, пасовища).

Основними візуальними та просторовими домінантами села є сакральні будівлі (церкви).

Територія села по своєму функціональному призначенню поділяється на сельбищну, господарську та сільськогосподарську зони.

В геоморфологічному відношенні район с. Оріховиця розташований в межах Цирок-Боржавної міжгірної поздовжньої долини. Саме село розташоване в долині р. Уж, на її надзаплавних правобережних та лівобережних терасах. Абсолютні відмітки поверхні землі на схилах горбів та гір забудованої частини села коливаються від 170 до 405 м, в долині р. Уж – від 127 до 130 м.

В гідрографічній будові району приймають участь струмок Сімони. Струмок  Сімони є лівою притокою р. Уж, що в свою чергу є правою притокою річки Тиса. Річка Уж бере свій початок біля підніжжя Вододільного хребта. Довжина річки 188 км (в Україні — 156,6 км, у Словаччині — 31,4 км). Площа басейну 7680 км².

Клімат району – помірно-континентальний.

Середньомісячна температура по місяцях зведена в таблиці

Таблиця

Місяць I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Річна
t,°C -3,1 -0,7 4,8 10,0 15,6 18,4 20,5 19,7 16,5 9,7 4,9 0,1 9,6

Абсолютна максимальна температура повітря +40°C, абсолютна мінімальна   -28°C, середня температура найбільш холодної п’ятиденки -18°C, середня максимальна температура найбільш теплого місяця +26,1°C, середня температура опалювального сезону +1,6°C і його тривалість 162 доби.

Пружність водяного пару повітря по місяцях зведена в таблиці

Таблиця

Місяць I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Річна
Опади 4,5 4,6 5,6 8,4 11,3 14,7 15,8 15,7 12,6 9,0 7,5 5,6 841мм

 

Середня місячна відносна вологість повітря о 13 годині в січні – 7,6 %, в липні – 52 %.Число днів із сніжним покривом становить 55-65 днів, середня висота сніжного покриву 14 см.

Процент повторення напрямків вітрів зведено в таблиці

Таблиця

Напрямок П ПС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль
Січень 10 10 14 40 8 2 4 12 39
Липень 14 18 15 9 6 7 20 32

Переважаючим напрямком вітрів є: взимку – південно-східний, влітку – північно-західний та північно-східний.

Район села Оріховиця розташований у складних інженерно-геологічних і тектонічних умовах і пристосований до південної частини внутрішньої антиклінальної зони і вулканічного поясу.

Внутрішня антиклінальна зона складена потужною товщею (до 7000 м) крейдяного та палеогенового флішу, зім’ятої в серії з тектонічними порушеннями і місцями надвинутими один на одний.

В цій зоні спостерігаються дві смуги юрських вапняків. Північно-західне крило внутрішньої антиклінальної зони ускладнено розгалуженнями, які обумовили тут наявність еффузивів, що утворюють вулканічну Вигурлат-Гутинську Гряду.

Ця гряда складена андезитами, андезито-базальтами, туфами, туфобрекчіями, які підстилаються осадковими четвертинними породами.

Четвертинні відклади в даному районі представлені делювіальними суглинками з уламками корінних порід. В долинах річок і струмків поширені алювіальні галечникові грунти з піщано-глинистим заповненням. На терасах ці відклади перекриті суглинками та супісками.

Фізико-геологічні процеси, які розвинені по схилам долин струмків мають прояви у вигляді осипів, іноді обвалів, опливу, зсувів.

В межах району поширені водоносні горизонти, які пов’язані з палеогеновими структурами та алювіальними породами в долинах річок та струмків.

Водоносний горизонт палеогенових вдкладів зустрінеться в неглибоких тріщинуватих та іноді в аргілітах і немає глибокого залягання.

Ці води часто дренуються долинами і у підніжжя схилів виходять на поверхню у вигляді джерел з дебетом від 0,02 до 0,08 л/с.

Алювіальний водоносний горизонт зустрічається в галечникових породах з піщано-глинистим заповнювачем.

Дебети колодязів та свердловин залежать від умов року та щільності галечникових відкладів. Цей водоносний горизонт пробурюється вахтними колодязями глибиною 2-6 м та свердловинами глибиною до 30 м.

Алювіальний водоносний горизонт в цьому районі має потужність від 4,5 до 7,6 м. Дебети свердловин, які його експлуатують коливаються від 66 до 890 м3/добу. За хімічним складом води відповідають ГОСТ «Вода питна».

В інженерно-геологічному відношенні в межах села виділені території наступних категорій.

 1. Території особливо несприятливої категорії для забудови – до них відносяться:

– ділянки схилів горбів та гір з ухилом поверхні землі більше 20%, рівнем  підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі представлені  делювіальними суглинками   з   уламками корінних   порід   з   розрахунковим   тиском   на   них більше   1,5 кг/см2;

– ділянки заплав річки Уж та інших струмків  з ухилом поверхні землі до 0,5%, рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, складені  грунтами замуленими з розрахунковим тиском на них менше 1 кг/см2;

– обриви, яри і ділянки з фізико-геологічними процесами.

 1. Території несприятливої категорії для забудови – до них відносяться:

– ділянки з ухилом поверхні землі від 10% до 20% з рівнем підземних вод  глибше 3,0 м від поверхні землі, представлені делювіальними суглинками  з  уламками  скельних  порід  з  розрахунковим  тиском  на  них  більше 1,5 кг/см2;

– ділянки високої заплави та частини надзаплавних терас річки, з ухилом  поверхні землі до 10%, рівнем підземних вод 1-3 м від поверхні землі,  складені суглинками, супісками з розрахунковим тиском на  них 1,0-1,5 кг/см2;

 1. Території сприятливої категорії для забудови – до них відносяться, в основному, ділянки в центральній частині  села  між  горами  та високою  заплавою  р. Уж, з ухилом поверхні землі від 0,5% до 10 %, рівнем підземних вод глибше 3,0м від поверхні землі, складені суглинками, супісками, галечниками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2.

Територія охоплена генеральним планом відноситься до категорії несприятливої для забудови. Основними негативними проявами є:

– ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 10%;

– яри, які прододовжують утворюватися за рахунок неорганізованого  водостоку;

– території за межами проектування, які заболочуються за рахунокнеорганізованого стоку води з проектованої території.

Сейсмічність району 7 балів.

 

 

 

 1. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Характеристика стану повітряного басейну с. Оріховиця та Ужгородського району. Серед підприємств, які здійснюють викиди в атмосферне повітря в с. Оріховиця залишаються:

Назва суб’єкта – господарювання Потенційний викид враховуючи діоксид вуглецю, т
1 Приватне акціонерне товариство  “Андезит” ( Щебеневий завод “Андезит” в с. ОріховицяУжгоородського району ) 4,261
2 Приватне підприємство “АЛТ – УЖ” ( майданчик в с. Оріховиця, вул. Оріхова, 43 ) 0,6804

Основним забруднювачем атмосферного повітря Ужгородського району залишається автотранспорт, викиди від якого в 2015 році склали 3227,5 т., або 78,76% від загального обсягу викидів району.

За даними Головного управління статистики у Закарпатській області показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря характеризуються даними:

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами забруднення

 

Обсяги викидів, тис. тонн Збільшення \ зменшення викидів у 2016р, проти 2015р., тис.т Обсяги викидів у
2016 р. до 2015 р., %
у 2017р. у 2016р.
Ужгородський 0,87 1,4 0,53 62,14

 

Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах(пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в Ужгородському районі, тис. тонн

Населені пункти 2017 р.
разом в т.ч.
пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю
Ужгородський 0,867 0,011 0,000 0,182 0,396
Разом по області 3,204 0,365 0,181 0,640 0,945

 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря всіма видами транспорту

Обсяги викидів, тонн Збільшення(+)

Зменшення

(-)

викидів у 2015 році

проти 2014року, т

Обсяги

викидів у

2015 році до

2014 року,

%

Розподіл

обсягів

викидів у

2015 році,

%

у 2015 році у 2014 році
Ужгородський 3227,5 3644,4 -416,9 88,6 6,6

 

Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на 2017 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №175-р «Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2017 рік». Показники щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел за 2017р. відсутні, як такі, що не передбачені планом державних статистичних спостережень.

Інформацію про динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення надано за 2015 рік.

 

На території села спостерігається дефіцит придатних для освоєння територій. Тому більша частина їх використовується для ведення сільського господарства.

Загальна територія села                         –                         528,22 га;

Існуюча сельбищна територія                –                         43,76 га;

Проектована територія села                            –                         581,74 га;

Проектована сельбищна територія                 –                         87,35 га;

Оноківською сільською радою було прийнято рішення забудувати квартали села Оріховиця індивідуальними житловими будинками і роздати переважну частину земельних ділянок по 0,25 га, а частину ділянки передбачено зарезервувати для ведення індивідуального садівництва.

Проектована кількість жителів становить до 1000 чоловік.

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території села базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія села відноситься до несприятливої для забудови території з виявленням територій з високим візуально-просторовим потенціалом. Основними негативними факторами є: ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 10%;яри, які продовжують утворюватися за рахунок неорганізованого водостоку;території за межами проектування, які заболочуються за рахунок неорганізованого стоку води з проектованої території.

Із планувальних обмежень, що розповсюджуються на земельні ділянки є санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні такі:

 • встановлюється прибережні захисні зони річки Уж, струмка Сімони та інших малих потічків в розмірі 25 м. від урізу води;
 • встановлюється охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі

10 м від трансформатору;

 • встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м. від крайнього проводу;
 • встановлюється охоронна зона газо-розподільчого пункту в розмірі 10 м від огородження;
 • встановлюється охоронна зона газопроводу середнього тиску 10 м від крайньої стінки газопроводу;
 • встановлюється охоронна зона кабелів зв’язку в розмірі 2 м від осі кабелю;
 • встановлюється санітарно-захисна зона кладовища в розмірі 300 м від межі кладовища;
 • встановлюється охоронна зона нафтопроводу в розмірі 150 м від стінки труби;
 • встановлюється санітарно-захисна зона кар’єру гірських порід в розмірі

300 м від межі кар’єру;

 • встановлюється зона регулювання забудови в розмірі 200 м від межі території спеціального призначення;
 • встановлюється санітарно-охоронна зона від свердловини водопостачання в розмірі 30-50 м від свердловини;

Від інштх об’єктів встановлюються санітарно-захисні зони радіусом 50 м.

Для збереження існуючої та будівництва нової житлової забудови в межах санітарно-захисних зон передбачається:

 • ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 15% не використовувати для будівництва;
 • існуючі заліснені яри зберегти для зменшення швидкості поверхневого стоку дощових вод ;
 • заліснені схили горбів використати в комплексному озелененні села, що покращить санітарну ситуацію;

В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

 • встановлюється санітарно-охоронна зона свердловини водопостачання в розмірі 50 м від свердловини;
 • встановлюється санітарно-охоронна зона малих очисних споруд в розмірі 50 м від споруди;
 • встановлюється охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі 3 м від огородження;
 • встановлюється санітарно-охоронна зона кладовища в розмірі 300 м від огородження;
 • встановлюється санітарно-охоронна зона закритого кладовища в розмірі 100 м від огородження;
 • встановлюється санітарно-охоронна зона промислових підприємств

V класу в розмірі 50 м від меж ділянок;

 • встановлюється санітарно-охоронна зона сільськогосподврських підприємств в розмірі 50 м від джерела негативного впливу;
 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Для покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення забудованої території проектом передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося; упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася; поліпшення культурно-побутового обслуговування в результаті будівництва установ і підприємств, яких не вистачає; інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія села розділяється на основну частину розселення, що формується на основі існуючих житлових, обслуговуючих та промислово-комунальних зон, а також нових житлових кварталів у центральній частині села.

Основними вулицями села залишаються існуючі вулиці, автомобільна дорога С 071221 «Оноківці-Оріховиця», яка в межах сельбищної зони перетворюється на головну вулицю. Вони будуть зв’язувати функціональні зони села із загально сільським громадським центром, а також з іншими центрами прикладання праці та відпочинку населення.

Об’єкти природно-заповідного фонду відсутні на території ділянок розробки документу державного планування, а саме проекту детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня»,  ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області.

 

 

 

 1. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території села базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія села відноситься до несприятливої для забудови території з виявленням територій з високим візуально-просторовим потенціалом. Основними негативними факторами є:  ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 10%; яри, які продовжують утворюватися за рахунок неорганізованого водостоку; території за межами проектування, які заболочуються за рахунок неорганізованого стоку води з проектованої території.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, , зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі.

 • Встановлюються:
 • охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі 10 м від трансформатору;
 • охоронна зона ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м. від крайнього проводу;
 • охоронна зона газо-розподільчого пункту в розмірі 10 м від огородження;
 • охоронна зона газопроводу середнього тиску 10 м від крайньої стінки газопроводу;
 • охоронна зона кабелів зв’язку в розмірі 2 м від осі кабелю;
 • санітарно-захисна зона кладовища в розмірі 300 м від межі кладовища;
 • охоронна зона нафтопроводу в розмірі 150 м від стінки труби;
 • санітарно-захисна зона кар’єру гірських порід в розмірі 500 м від межі кар’єру;
 • зона регулювання забудови в розмірі 200 м від межі території спеціального призначення;
 • санітарно-охоронна зона від свердловини водопостачання в розмірі 30-50 м від свердловини;

Від інших об’єктів встановлюються санітарно-захисні зони радіусом 50 м.

Для збереження існуючої та будівництва нової житлової забудови в межах санітарно-захисних зон передбачається:

 • ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 15% не використовувати для будівництва;
 • існуючі заліснені яри зберегти для зменшення швидкості поверхневого стоку дощових вод ;
 • заліснені схили горбів використати в комплексному озелененні села, що покращить санітарну ситуацію;
 • закриття існуючих кладовищ в центральній частині села;

В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

 • свердловини водопостачання в розмірі 50 м від свердловини;
 • малих очисних споруд в розмірі 50 м від споруди;
 • трансформаторного підпункту в розмірі 3 м від огородження;
 • кладовища в розмірі 300 м від огородження;
 • закритого кладовища в розмірі 100 м від огородження;
 • промислових підприємств V класу в розмірі 50 м від меж ділянок;
 • сільськогосподарських підприємств в розмірі 50 м від джерела негативного впливу.

 

 

 

 

 

 1. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Повітряний басейн.В даний час на території охопленій генеральним  планом існує ряд локальних котелень на твердому і газовому паливі, що спричиняють негативний вплив на атмосферне повітря. При реалізації генерального плану передбачається реконструкція індивідуальних котелень на твердому паливі (відходи від деревообробної галузі) за рахунок технологій очищення шкідливих викидів.

Водний басейн.Через село Оріховиця протікають р.Уж та маленькі струмки, інші струмки села є притоками струмка Сіміона і можуть забруднюватися тільки скидами побутових стічних вод від житлового сектору. Проектом пропонуються заходи спрямовані на охорону водного басейну від забруднення, а саме: встановлення прибережних захисних смуг річки Уж та інших струмків, передбачено систему очисних споруд біологічної очистки побутових стоків, влаштування відкритої та в перспективі закритої мережі дощової каналізації, постійний контроль за недопущенням засмічення русел струмків, при потребі своєчасне їх очищення.

Грунти.Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи. Згідно з інженерно-геологічною характеристикою територія генерального плану віднесена до несприятливої і особливо несприятливої території, які займають схили горбів та яри.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:

 • влаштування планово-регулярної системи очистки;
 • запроектовано місця для сміттєконтейнерів з подальшою утилізацією відходів на полігоні ТПВ (згідно схеми планування Закарпатської області);
 • залісення відкритих схилів горбів;
 • влаштування нагірних та водовідвідних канав.

Заходи по захисту від транспортного шуму.По території села проходить автомобільний шлях «Оноківці-Оріховиця». Середня розрахункова швидкість руху становить 60 км/год. Максимальна інтенсивність руху орієнтовно прийнята 300 автомобілів за добу. Для ліквідації негативного впливу від шуму пропонується зменшити розрахункову швидкість транзитних транспортних засобів до 40 км/год. Рівень шуму на території житлової забудови не перевищить допустимого 65 дБА.

З метою покращення умов для проживання населення, проектом передбачено будівництво безшумового дорожнього покриття доріг та проїздів. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

 • збільшення зеленої смуги по обох боках проїзної частини;
 • віддалення житлових будинків від червоних ліній не менше ніж 6м;
 • орієнтація спальних кімнат зі сторони протилежної від джерела шуму;
 • застосування шумозахисних конструкцій вікон та інше.

При розробленні детального  плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

 • проектування котелень з використанням високотехнологічних процесів;
 • інженерна підготовка території, яка забезпечує відвід поверхневих вод;
 • запроектовано споруди водопостачання;
 • запроектовано очисні споруди;
 • передбачається розвиток системи зелених насаджень загального користування і насаджень санітарно-захисних зон.

 

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається організація території села:

планувально-економічне і комплексне взаєморозміщення сельбищної і виробничих зон.

Проектом вирішується питання реконструкції, покрашення санітарно-гігієнічних умов населення, шляхом впорядкування функціонального зонування, створення належного естетичного і природного середовища. Запроектовано санітарно-гігієнічні зони між виробничо – промисловою і житловою зонами, упорядкування і благоустрій вулиць при максимальному збережені існуючої структури села в цілому.

 

Генеральним  планом села виділені такі функціональні зони:

 • громадський центр;
 • сельбищна зона;
 • зона культурно-побутового обслуговування;
 • зона зелених насаджень і благоустрою;
 • комунально складська зона;
 • промислово-виробнича зона.

 

Громадський центр села утворений на основі існуючого громадського центру біля школи. Через головну вулицю та інші житлові вулиці він зв’язується із всіма сельбищними зонами села, а також з іншими центрами сусідніх сіл.

Ядро громадського центру забудоване закладами обслуговування різного призначення. Основними з них є, клуб, торгового центру, церкви, ФАПу та існуючої зупинки автобусного транспорту. Ядро центру обмежене з півночі територією для індивідуальної забудови, з півдня житловими територіями і пішохідною доріжкою, із сходу та заходу житловими територіями.

Композиційне рішення сельбищної зони підпорядковане існуючій, що історично склалася, планувальній структурі та місцевому ландшафту.

Проектом передбачається вдосконалення існуючої структури, шляхом покращення вуличної мережі, пішохідних і транспортних зв’язків, планувальних прийомів ведення нової забудови. Розвиток житлового будівництва намічено на вільних, придатних для забудови територіях. Ці території проектуються навколо громадського центру, мають з ним хороші транспортні та пішохідні зв’язки.

Деякі сельбищні території віддалені від громадського центру, тому на їх території передбачається розміщення продуктових магазинів.

Первинним житловим утворенням прийнято житловий будинок з приквартирною ділянкою. Розмір нових присадибних ділянок прийнятий 0,25га. Максимально зберігається існуючий житловий фонд, з врахуванням присадибної ділянки існуючих розмірів. Передбачається його упорядкування, відновлення лінії регулювання забудови вздовж існуючих вулиць. Існуючі житлові будинки різні по своїй архітектурі і стилю.

Планувальними засобами створюються оптимальні умови для проживання. Передбачений центр дозвілля, спортивний комплекс об’єднаний із спортивною зоною школи. Також запректовані невеликі зони відпочинку.

Через дефіцит дитячих дошкільних установ по селу (згідно листа вихідних даних), а також територій для їх розміщення, існуючий дитячий садок передбачається реконструювати.

В зоні садибної забудови передбачено ведення особистого підсобного господарства. На присадибній ділянці виділяється житлова і господарська зони. В житловій зоні розміщається житловий будинок, літня кухня, лазня двір і інші. Житловий будинок будується на віддалі 6м від червоної лінії дороги. В господарській зоні розміщуються господарські будівлі для утримування, птиці, будівлі для кормів, а також теплиця, смітник, сад-город. Господарські будівлі розміщуються з врахуванням санітарних і протипожежних норм. Проїзд до господарських будівель має бути не менше 3,5м.

Благоустрій присадибної ділянки виконується індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням.

 Організація культурно-побутового обслуговування. Проектом детального  плану села передбачено розвиток та вдосконалення системи культурно-побутового обслуговування в в межах, що сприяють створенню найбільш сприятливих умов для життєдіяльності населення не тільки даного села, але й інших ближніх сіл.

Сучасний рівень забезпеченості населення села установами і підприємствами обслуговування нижче нормативних показників. Найбільш низька забезпеченість спостерігається по об’єктах комунального обслуговування, медичних та освітніх установах та ін. Ряд установ розташовані у пристосованих, морально та фізично зношених приміщеннях, що суттєво впливає на якісні показники обслуговування населення.

Перспективна організація і розрахунок ємності мережі культурно-побутового обслуговування виконані із врахуванням не тільки для самого села, але й для інших населених пунктів, для яких село Оріховиця передбачається кущовим центром розселення у планувальній структурі району, на протязі прогнозованого періоду в системі міжселенного обслуговування.

Розрахунок ємності установ та підприємств обслуговування населення виконаний у відповідності з нормами ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»

Існуючі зелені насадження представлені озелененими схилами горбів та ярів, а також фруктовими садами присадибних ділянок.

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови села проектом пропонується зовнішній благоустрій з введенням таких споруд як, малі архітектурні форми і обладнання. В зоні проектованого центру планується благоустрій і розширення площі, в комплексі з квітниками, газонами та мощенням.

На території житлових кварталів передбачаються парки та сквери, зона відпочинку біля струмків та у лісових посадках та великих озеленених схилів горбів і русел струмків.

Крім цього існуючі кладовища в центральній частині села закриваються і впишуться в загальну систему озеленення населеного пункту.

На території, що проектується під спортивну зону передбачено розміщення зеленої зони із прогулянковими доріжками та лавочками.

Крім цього, в систему озеленення села включаться лісові масиви у південній частині села, де розташовуються гірські рекреаційні комплекси.

На відкритих майданчиках можливе розміщення декоративних скульптур, ваз, лавок. Майданчики підлягають озелененню та благоустрою. Група елементів, реклами та інформації, газетні вітрини, афішні тумби, торгові реклами, встановлюються у відповідних місцях села – основних транспортних і пішохідних потоках.

Комунальні малі форми (лавки, урни,) встановлюються в місцях найбільшого відвідування та відпочинкових майданчиках, перед входом в установи та підприємства обслуговування, на дитячих та спортивних майданчиках.

Загальна площа зелених насаджень складе близько 300 га.

Комунально-складська зона представлена територіями запроектованими під водозабірні споруди із санітарно-захисними зонами, , очисні споруди із санітарно-охоронними зонами та інші складські території.

Існуюче кладовище, розташоване в центральній частині села,.

Промислово-виробнича зона представлена існуючими територіями в північно-східній частині села. Основний вид діяльності існуючих підприємств – видобування корисних копалин. Найпотужнішими підприємствами села є кар’єр, запроектовано нарощення потужностей кар’єру по видобутку гірських порід

На перспективу передбачається нарощування потужності існуючих виробничих підприємств

При появі інвесторів резервуються території під розвиток промислового та сільськогосподарського сектору села.

Детальний  план території ур. «Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів Лаз»,ур.«Попівня», ур.«Буяча Лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою»,  ур.«Міреш», ур.«Невицька дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів»,  ур.«Мухониви» передбачає будівництво сонячних  електростанцій  на  площі  56,17га  та  збільшення  території  під  садівництво  на 70,4га.

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, рослинність.

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів навколишнього середовища від забруднення.

 

 

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Цілі документу державного планування – проекту детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району відповідають цілям Схеми районного планування Ужгородського району, вимогам щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови с.Оріховиця Ужгородського району складеним  управлінням  містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, відділом регіонального розвитку містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації, пропозиціям Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, Ужгородського міжрайонного управління водного господарства, матеріалам Відділу Дерземагенства в Ужгородському районі. Документ державного планування підготовлений з врахуванням Схеми землекористування Оноківської сільської ради, генеральний план с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області частково суміщений з детальним планом території розроблений  ТОВ «СМАРТТАУН», та затверджений 22 грудня 2017р.

 1. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Розвиток державної системи моніторингу довкілля є складовою державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованої на забезпечення конституційного права громадян на безпечне середовище існування. Моніторинг довкілля є дієвим засобом реалізації природоохоронної політики, слугує виробленню науково-обґрунтованих управлінських рішень щодо створення екологічно і техногенно безпечних  умов життєдіяльності населення, збереження довкілля, забезпечення раціонального природокористування, створення достовірної інформаційної бази для прогнозування і запобігання екологічних небезпек. Об’єктивну інформацію про стан навколишнього середовища можна отримати лише на підставі багаторічного системного спостереження за змінами компонентів геосистем, які можуть бути спричинені як природною мінливістю систем, так і антропогенним впливом на них.

Система моніторингу довкілля області – це система спостережень,збирання. Оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і підготовка рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативних змінам стану довкілля та до тримання вимог екологічної безпеки  в т.ч. і об’єкту документу держаного планування.

Суб’єкти обласної системи моніторингу довкілля – Державна екологічна інспекція у Закарпатській області, Закарпатський обласний центр з гідрометеорології ДСНС України, Головне управління Держсанепідемслужби України у Закарпатській області , Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Закарпатський геолого-гідрогеологічний центр ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України»).

Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, зобов’язані, у відповідності до чинного законодавства, здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного вивчення.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни, які володіють об’єктивною інформацією про виникнення або загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно інформувати Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації та Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного документу держаного планування є забезпечення того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та є ефективними і достатніми.

 

 1. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)

Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля при реалізації документу державного планування – детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області відсутні.

 1. Резюме нетехнічного характеру інформаціїрозраховане на широку аудиторію

У звіті про СЕО документу державного планування – детального плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району Закарпатської області приведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої діяльності в районі його розташування.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документу державного планування.

Проект детального плану території с.Оріховицяур. «Березини», р.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня», ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невицька дорога», ур.«Балоглаз»,   ур.«Теметів», ур.«Мухониви» розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектних період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний  план села передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

 • обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності

забудови та іншого використання територій;

– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

– формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

– оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

В адміністративному відношенні село Оріховиця є не одним із населених пунктів Оноківської сільської ради Ужгородського району.

Пропозиції щодо територіального розвитку села Оріховиця передбачають розширення межі населеного пункту. Оскільки на даний час існуючі межі населеного пункту розчленовані та відокремлені одна від одної, існуючі промислові, сільськогосподарські підприємства знаходяться за межами населеного пункту, що спричиняє недоотримання фінансування у сільський бюджет, немає вільних територій для розбудови, залучення інвесторів, надання земельних ділянок у власність.

Детальний  план розроблений на розрахунковий термін до 2036 року.

Термін дії детального  плану – безстроковий.

Затверджений Оноківською сільською радою проект буде являтися основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, інші охоронні зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі.

 • Встановлюються:
 • охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі 10 м від трансформатору;
 • охоронна зона ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м. від крайнього проводу;
 • охоронна зона газорозподільчого пункту в розмірі 10 м від огородження;
 • охоронна зона газопроводу середнього тиску 10 м від крайньої стінки газопроводу;
 • охоронна зона кабелів зв’язку в розмірі 2 м від осі кабелю;
 • санітарно-захисна зона кладовища в розмірі 300 м від межі кладовища;
 • охоронна зона нафтопроводу в розмірі 150 м від стінки труби;
 • санітарно-захисна зона кар’єру гірничих порід в розмірі 500 м від межі кар’єру;
 • зона регулювання забудови в розмірі 200 м від межі території спеціального призначення;
 • санітарно-охоронна зона від свердловини водопостачання в розмірі 30-50 м від свердловини;

Від інших об’єктів встановлюються санітарно-захисні зони радіусом 50 м.

Для збереження існуючої та будівництва нової житлової забудови в межах санітарно-захисних зон передбачається:

 1. ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 15% не використовувати для будівництва;
 2. існуючі заліснені яри зберегти для зменшення швидкості поверхневого стоку дощових вод ;
 3. заліснені схили горбів використати в комплексному озелененні села, що покращить санітарну ситуацію;
 4. закриття існуючих кладовищ в центральній частині села;

 

В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

 1. свердловини водопостачання в розмірі 50 м від свердловини;
 2. малих очисних споруд в розмірі 50 м від споруди;
 3. трансформаторного підпункту в розмірі 3 м від огородження;
 4. кладовища в розмірі 300 м від огородження;
 5. закритого кладовища в розмірі 100 м від огородження;
 6. промислових підприємств V класу в розмірі 50 м від меж ділянок;
 7. сільськогосподарських підприємств в розмірі 50 м від джерела негативного впливу.

 

При підготовці детального  плану території с.Оріховицяур.«Березини», ур.«Горб», ур.«Петрів лаз», ур.«Попівня»,  ур.«Буяча лука», ур.«Черьовина», ур.«Над скалкою», ур.«Міреш», ур.«Невиць дорога», ур.«Балоглаз», ур.«Теметів», ур.«Мухониви» Ужгородського району прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

 • інженерна підготовка території, яка забезпечує відвід поверхневих вод;
 • запроектовано очисні споруди;
 • передбачається розвиток системи зелених насаджень загального користування і насаджень санітарно-захисних зон.

 

Заходи щодо зменшення негативних впливів на грунти.Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи. Згідно з інженерно-геологічною характеристикою територія генерального плану віднесена до несприятливої і особливо несприятливої території, які займають схили горбів та яри.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:

 • влаштування планово-регулярної системи очистки;
 • запроектовано місця для сміттєконтейнерів з подальшою утилізацією відходів на полігоні ТПВ (згідно схеми планування Закарпатської області);
 • залісення відкритих схилів горбів;
 • влаштування нагірних та водовідвідних канав.

Заходи по захисту від транспортного шуму.По території села проходить автомобільний шлях «Оноківці-Оріховиця». Середня розрахункова швидкість руху становить 60 км/год. Максимальна інтенсивність руху орієнтовно прийнята 300 автомобілів за добу. Для ліквідації негативного впливу від шуму пропонується зменшити розрахункову швидкість транзитних транспортних засобів до 40 км/год. Рівень шуму на території житлової забудови не перевищить допустимого 65 дБА.З метою покращення умов для проживання населення, проектом передбачено будівництво без шумового дорожнього покриття доріг та проїздів. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами, а саме:збільшення зеленої смуги по обох боках проїзної частини;віддалення житлових будинків від червоних ліній не менше ніж 6м;орієнтація спальних кімнат зі сторони протилежної від джерела шуму;застосування шумозахисних конструкцій вікон.

Водний басейн. Через село Оріховиця протікають річка Уж, струмок Сімона та маленькі струмки. Інші струмки села є притоками річки Уж і можуть забруднюватися тільки викидами з житлового сектору. Проектом пропонуються наступні заходи спрямовані на охорону водного басейну від забруднення, а саме: встановлення прибережних захисних смуг річки Уж, струмка Сімони, та інших струмків; запроектовано систему очисних споруд біологічної очистки побутових стоків; влаштування відкритої, а в перспективі закритої мережі дощової каналізації; регулярне очищення русел струмків.

Повітряний басейн. В даний час на території охопленій генеральним  планом існує ряд локальних котелень на твердому і газовому паливі, що спричиняють негативний вплив на атмосферне повітря. При реалізації генерального плану передбачається реконструкція індивідуальних котелень на твердому паливі (відходи від деревообробної галузі) за рахунок технологій очищення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 

 

Голова виконавчого комітету  Оноківської сільської ради                                     П. Ю. Машіка

 

Землевпорядник сільської ради                              Ю.М. Шпонтак

 

 

 

 

 

Нема коментарів.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обовязкові поля позначені (*).